Svoz nebezpečného odpadu

03.10.2018 11:52


Obecní úřad Lípa

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU


Ve středu 10. října 2018 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v našich obcích

CHVÁLKOV              15.15hodin - na návsi

DOBROHOSTOV     15.30hodin - u prodejny

LÍPA                        16.00hodin - u obecního úřadu

                               16.30 hodin - u dolní čekárny

PETRKOV               17.00hodin - u prodejny Další svoz se předpokládá v dubnu 2019.


 


DRUH ODPADU


Plastové, kovové, skleněné obaly a textilie znečištěné od chemikálií,
barev, laků, nátěrových hmot, kosmetiky, desinfekčních prostředků

Olejové filtry

Dřevo obsahující nebezpečné látky

Nefunkční elektrozařízení, ale úplné- recyklace elektroodpadu

(třídit nefunkční elektrozařízení je stanoveno v zákoně o odpadech
č. 185/2001, hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč)

Fotochemická činidla

Pesticidy

Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť

Baterie a akumulátory

Izolační materiál s obsahem azbestu

Cytotoxická a cytostatická léčiva

Detergenty obsahující nebezpečné látky


V pevně uzavřených nádobách musí být:

-oleje motorové, převodové, hydraulické a jiné

-tuky

-brzdová kapalina

-barvy, lepidla, pryskyřice,

-rozpouštědla, odmašťovací přípravky, saponáty


U p o z o r n ě n í

K odvozu nebudou přijaty: koberce, linolea,
výrobky z plastů a igelitů.


Tento odpad lze uložit na čističce odpadních vod
v Lípě.


Dále upozorňujeme na zpětný odběr některých výrobků (§ 38 zákona č. 106/2005 Sb.).

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na


a.       oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

b.      elektrické akumulátory,

c.       galvanické články a baterie,

d.      výbojky a zářivky,

e.       pneumatiky,

f.       elektrozařízení pocházející z domácností
Ponechání nebezpečného odpadu na místě svozu bez dohledu majitele nebo jiné
pověřené osoby je nepřípustné!